Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI DOMY BYTY POZEMKY s. r. o.

Spoločnosť DOMY BYTY POZEMKY s. r. o., IČO: 53144058, so sídlom: Stará Hora 1484, Krupina 963 01, zapísaná v OR okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 39134/S
(ďalej len “Realitná kancelária” alebo len “RK”) vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok.

 

 1. Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti Realitnej kancelárie a klienta v rámci reklamačného konania. Každý klient (ďalej len „spotrebiteľ“) má právo uplatniť u RK reklamáciu poskytnutej služby.

 

 1. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v prevádzkarni RK na adrese: Svätotrojičné námestie 5, Krupina 963 01 alebo v sídle Realitnej kancelárie, prípadne písomne na adrese: DOMY BYTY POZEMKY s. r. o., Stará Hora 1484, Krupina 963 01, email: kontakt@miroslavdian.sk

 

 1. Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb Realitnej kancelárie. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb Realitnej kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť Realitnej kancelárie.

 

 1. Spotrebiteľ má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 

 1. Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Spotrebiteľ je povinný k reklamácií priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Realitná kancelária na základe rozhodnutia spotrebiteľa určí spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 1. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby, vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie). Ak je reklamácia neoprávnená, Realitná kancelária reklamáciu zamietne.

 

 1. Realitná kancelária znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok RK na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.

 

 1. RK pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), RK doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie spotrebiteľovi ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 

 1. RK o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

 

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na RK (napr. e-mailom na adresu kontakt@miroslavdian.sk ) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že RK porušila jeho práva.

 

 1. Ak RK odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 

 1. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese:  ars@soi.skadr@soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov:

https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi 

 1. Klient (spotrebiteľ) RK môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

 

 1. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:

 

 1. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 2. presné označenie Realitnej kancelárie,
 3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 4. označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
 5. dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na RK so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s RK bol bezvýsledný,
 6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 12.08.2021

Osoba poverená vybavovať reklamácie: Miroslav Dian, konateľ

 

Napíšte nám správu

Referencie klientov

Čo o mne povedali klienti

Jana a Dalibor Strieborní

Ďakujeme Vám za profesionalitu, precíznosť, ľudský prístup, odbornosť, pripravenosť, korektnosť, poradenstvo, promptnosť a perfektný servis pred predajom, počas obhliadok, ako aj po predaji nehnuteľnosti. Vaša ochota kedykoľvek a akokoľvek nám pomôcť prerástla až do osobného vzťahu, ktorý máme dodnes, čo si hlavne v dnešnej dobe vážime. Boli sme maximálne spokojní pri kúpe domu a aj pri predaji nášho bytu. 

Ing. Peter Maslík

Prostredníctvom pána Diana som kupoval byt v Krupine. Po celý čas bol jeho prístup vysoko profesionálny avšak maximálne ľudský, bol nápomocný a postaral sa o všetky náležitosti aj nad rámec jeho povinností. Mal pochopenie pre vzniknuté ťažkosti z mojej strany a keď mohol, poradil a pomohol aj keď sa ho to priamo netýkalo. Vďaka tomu sa podarilo kúpu dotiahnuť do úspešného konca za relatívne krátky čas. Preto služby pána Diana plne odporúčam a ak budem v budúcnosti potrebovať realitného makléra, bude prvý na ktorého sa obrátim.

L. Bartík

S realitným maklérom p. Dianom som bol nadmieru spokojný. Jeho osobný prístup bol príjemný, nevtieravý a zároveň  profesionálny s presne stanovenými podmienkami, ktoré boli dodržané v plnej miere.  Svojím  prístupom ma presvedčili o tom, že aj nabudúce pri predaji,  alebo kúpe nehnuteľnosti je najlepším riešením  osloviť jeho ako profesionála, ktorý má skúsenosti, prehľad a odborné vedomosti v danej oblasti.

Mária Trusinová

Keď som sa rozhodla predať pozemok v Krupine, od realitného makléra som očakávala profesionalitu a odbornosť. V pánovi Dianovi som našla nielen tieto vlastnosti, ale aj korektnosť, spoľahlivosť a ľudskosť. Pozemok som predala v krátkom čase, vybavovanie prebehlo hladko. Touto cestou ešte raz ďakujem a bez rozmýšľania pána Diana jednoznačne odporúčam.

Viera Púčeková

Aj touto cestou chcem poďakovať pánovi Dianovi za skvelú spoluprácu pri predaji nehnuteľnosti. Veľká ochota, profesionálny prístup, vyrieši každý problém, zariadi zmenu odberateľa elektriny aj ostatných náležitostí súvisiacich s užívaním nehnuteľnosti. V každej oblasti je zodpovedný a spoľahlivý. Skrátka ho žiadna otázka nezaskočí. Vrelo odporúčam, budete spokojní.

Pavel a Lýdia - OZ VICTUS Krupina

Ďakujeme pánovi Dianovi za jeho profesionálne zabezpečenie a realizáciu predaja našej nehnuteľnosti. Ochotu a profesionalitu od samého začiatku spolupráce až po odovzdanie nehnuteľnosti novému majiteľovi hodnotíme najvyššou známkou kvality. 

Anna Hajdúchová

Chcem sa podeliť o pozitívnu skúsenosť a vyjadriť spokojnosť s poskytovanými službami realitného makléra pána Diana. Reagoval promptne, rázne, čo nebolo na škodu veci, lebo veci sa dávali do pohybu. Ale vedel byť aj trpezlivý, ak nastali udalosti, ktoré naťahovali priebeh kúpy-predaja (mám na mysli banku, odhadca..). Oceňujem otvorené a korektné jednanie a snahu dotiahnuť všetky záležitosti okolo kúpy do konca a do detailu.

Určite rada budem odporúčať služby realitnej spoločnosti

DOMY BYTY POZEMKY s. r. o.

Oľga Fojtíková

Touto cestou chcem poďakovať pánovi Dianovi za skvelú spoluprácu pri predaji nehnuteľnosti. Veľká ochota, profesionálny prístup, vyrieši každý problém, zariadi zmenu odberateľa elektriny aj ostatných náležitostí súvisiacich s užívaním nehnuteľnosti. V každej oblasti je zodpovedný a spoľahlivý. Skrátka ho žiadna otázka nezaskočí. Vrelo odporúčam, budete spokojní.

I.S.

Moja skúsenosť s prácou p. Miroslava Diana bola veľmi pozitívna, bola som maximálne spokojná. Profesionálny prístup, precíznosť ,zodpovednosť,  na každý môj podnet reagoval okamžite. Vo svojej práci sa vyzná, preto ho určite odporúčam .

Zuzana Kollárová

S pánom Dianom som riešila predaj pozemku v Krupine. S jeho prácou som bola veľmi spokojná, prístup bol na profesionálnej úrovni, nevtieravý, nebol otravný. Osobne som veľmi ocenila fakt, že ma telefonicky informoval o všetkých nových skutočnostiach jasne a zrozumiteľne ako aj dodržanie všetkých podmienok zmluvy.

Služby pána Diana vrelo odporúčam, osobne ak budem v budúcnosti potrebovať realitného makléra, pána Diana budem určite kontaktovať.

Ján a Jana Pillerovci

Vážim si prácu pána Miroslava Diana, je to zodpovedný, spoľahlivý, profesionálny človek. Je veľmi ústretový, čo povedal, to platilo, stojí si za svojím, dodrží čo sľúbil, dôkladne a odborne, čestne rieši všetky okolnosti predaja a kúpy nehnuteľnosti. Ďakujem Pánovi Dianovi za trpezlivosť a odporúčam ho všetkým.

Kristína Kyseľová

S vašou prácou sme boli nadmieru spokojní. Váš prístup bol hlavne ľudský, profesionálny. Vždy ste nám bol k dispozícii a nápomocný či s predajom bytu a  veľmi ste nám pomohol aj s kúpou domu za čo vám budeme vždy vďační!  P. Diana odporúčame.

Martina Matušovová

U pána Diana som sa stretla s úžasným prístupom. Nemusela som sa pri hľadaní vhodného bytu o nič starať. Byt mi našiel veľmi rýchlo, všetky podklady a všetky postupy mal rýchlo nachystané, komunikoval mi všetko jasne a zrozumiteľne. Nedržal sa len toho čo musí spraviť pri svojej robote ale pomohol mi dokonca nájsť do nového bytu aj nájomníčku. Som veľmi spokojná a určite realitné služby pána Diana veľmi odporúčam každému.

Mária Filčíková

Pán Dian má veľmi ľudský prístup k ľuďom, ktorí hľadajú bývanie, ale aj ktorí nehnuteľnosť predávajú. Je ochotný a ústretový, vypočuje, poradí a hľadá pre každého tú správnu cestu k úspechu. Som veľmi rada , že sme mali možnosť spoznať ho ako človeka, preto by som odporučila jeho realitné služby každému, kto má problémy s bývaním.

Viera Radová

Touto cestou ďakujem pánovi Dianovi za profesionálny prístup k vybaveniu mojej žiadosti. Vypracované ocenenia nehnuteľností budem potrebovať  k dedičskému konaniu. Ešte raz vyjadrujem spokojnosť s prístupom k riešeniu realitných požiadaviek. Vaše služby určite využijeme v budúcnosti v oblasti riešenia našich realít. Želám Vám veľa spokojných zákazníkov. Srdečná vďaka. 

Andrea Sibilová

Ochota a ústretovosť, ohľaduplné a rýchle jednanie. Trpezlivé riešenie nepredpokladaných situácii pri predaji domu a pozemkov. Odporúčam.

Ing. Zuzana Horváthová

Môžem len odporúčať. Výborný servis počas celého priebehu kúpy nehnuteľnosti. Pomoc so všetkými prepismi aj nad rámec iných realitiek. Seriózny a zodpovedný prístup.

V.Š.

Ďakujem za kompletné služby pri prenájme nehnuteľnosti. 

P. Dian zodpovedal všetky moje otázky a poskytol promptný servis na vysoko profesionálnej úrovni. Komunikácia bola od prvého kontaktu príjemná a ústretová. Prenájom sa uskutočnil v priebehu týždňa k maximálnej spokojnosti. Vzhľadom na to, že žijem v zahraničí, naozaj oceňujem priebeh a organizáciu bez osobnej účasti.  

Marek Lacika

Skvelá spolupráca, veľmi profesionálny prístup, všetko pripravené, odkomunikované tak ako má byť...

Renáta a Peter Aponyioví

Ďakujeme pánovi Dianovi za profesionalitu pri sprostredkovaní prenájmu 1- izbového bytu v Krupine. Vážime si priamu a korektnú komunikáciu, ako aj trpezlivosť pri akceptovaní všetkých našich požiadaviek pri hľadaní nájomníka. Naša spokojnosť je predpokladom, že aj v budúcnosti využijeme jeho služby.

Martina Murínová

Vďaka p. Dianovi a jeho profesionálnemu prístupu, som našla krásne bývanie.  Najviac som ocenila rýchlosť a pohotovosť ako všetko vedel zorganizovať, jeho ústretovosť a naozaj profesionálny prístup. Vrelo odporúčam.

Filip Vargovský s rodinkou

V prvom rade by som chcel poďakovať pánovi Dianovi, za profesionálny prístup. Vždy bol ochotný poradiť a keď bolo treba dohľadať, nebol problém. Veľmi pomohol mne a mojej rodinke s kúpou nehnuteľnosti za čo mu nesmierne ďakujeme. Pri najbližšej príležitosti ohľadom nehnuteľností ho nebudem váhať kontaktovať. Prajeme veľa síl a úspechov.

Blanka Pupavová

Som spokojná s prístupom realitného makléra p. Diana. Bol ochotný kedykoľvek vykomunikovať všetky vzniknuté problémy. Oceňujem ústretovosť, ľudský prístup a profesionálne jednanie. Odporúčam využiť jeho služby.

Tóthová

S prístupom p. Diana som bola spokojná, profesionálny prístup so zastrešením komplet dokumentácie, jasne podmienky spolupráce, rýchla reakcia a výborná komunikácia. 

V prípade potreby sa rada opäť na neho obrátim a môžem ho len odporučiť.

Miloš Šándor

S pánom Miroslavom Dianom som bol veľmi spokojný, vždy mi zatelefonoval keď bolo niečo nové ohľadom bytu, bol ústretový, vždy všetko dopodrobna vysvetlil a cítil som že to ide tým správnym smerom. Nakoniec sa byt predal a boli sme spokojný z dobre odvedenej práce.     

I.H.

S pánom Dianom máme iba pozitívne skúsenosti, presný, dodrží slovo, spoľahlivý. Môžem odporúčať.

R.M.

Bol som s prístupom p. Diana spokojný, bol komunikatívny, ochotný vo veci konať, náš byt v jeho réžii sme predali veľmi rýchlo.

Jana Bieliková

Ďakujem za profesionálny prístup pána Diana, za skvelú spoluprácu a za ústretovosť.

T. B.

Ďakujem, 100% spokojnosť. Profesionálny prístup, ochota a individuálny postoj ku klientovi.

Rodina Lőbbová

Pán Miroslav Dian poskytuje realitné služby. Jeho prístup je profesionálny a ľudský. Podarilo sa nám prostredníctvom neho zrealizovať kúpu pozemku a v krátkom čase zabezpečil všetky úkony súvisiace s kúpou pozemku. Odporúčame jeho realitné služby. 

Mgr. Lea Pogáčová

S prácou pána Miroslava Diana som veľmi spokojná. Ďakujem za skvelý prístup, spoľahlivosť a profesionalitu. Ďakujem.

Vladimír Šimko

 Vďaka Miroslavovi Dianovi som si s priateľkou našiel krásny byt. Rýchlosť a priateľské komunikovanie a odborné vysvetlenie je u neho prvoradé. Môžeme len odporučiť.

Emília Balážová

100% spokojnosť, ochota , profesionálny prístup.

Som veľmi spokojná s pánom Dianom a určite ho odporúčam ostatným.

Vladimír Laco

Výborný proklientský prístup, a dohodnuté vždy platilo. Odporúčam.

JUDr. Michaela Macháčová

Profesionálne jednanie a prístup, odporúčam.

Roman Beseda

S prácou pána Diana sme veľmi spokojní. Je veľmi ústretový a ochotný pomôcť. Odporúčam sa na neho obrátiť či už pri predaji alebo kúpe. Pomohol nám aj s prepisom a doriešením energií s dodávateľmi. Za nás človek na správnom mieste.

JUDr. Jozef Ševčík

Chceme sa poďakovať pánovi Dianovi za profesionálny a ľudský prístup pri kúpe nehnuteľnosti . Vysoko oceňujeme férovú komunikáciu od prvého kontaktu až po zrealizovanie obchodu. Veľmi príjemne nás prekvapilo, že súčasťou služieb realitnej kancelárie bola aj komunikácia s dodávateľmi a prepis energii. Túto realitnú kanceláriu môžeme iba odporúčať.


Zobraziť všetky referencie...
DOMY BYTY POZEMKY s. r. o.

S nami získate

#

Právne poradenstvo

Realitná kancelária DOMY BYTY POZEMKY s.r.o. spolupracuje s renomovanou právnickou spoločnosťou, vďaka čomu sa vyhnete nepríjemným prekvapeniam.

#

Financovanie

Vybavenie hypotekárneho úveru, alebo pomoc s financovaním nehnuteľnosti je vďaka silným finančným partnerom jednoduchšie.

#

Popredajný servis

Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti, asistencia pri prepise energií.

#

Marketingový plán

Správne nastavený marketingový plán, kvalitná inzercia nehnuteľností a reklamná kampaň je kľúčom k úspechu.

#

Príprava nehnuteľnosti

Precíznou prípravou nehnuteľnosti na predaj dokážeme byt, alebo dom predať mnohonásobne rýchlejšie a pritom niekedy stačí málo.

#

Profesionálne fotografovanie

Pôsobivá prezentácia nehnuteľnosti dokáže zásadne ovplyvniť predaj. Uvedomujeme si to a preto pri príprave fotodokumentácie ideme na istotu.

#

Ocenenie nehnuteľnosti

Vypracovanie odborného vyjadrenia realitnej kancelárie k cene nehnuteľnosti, ktoré je určené na dedičské konanie, súdne, úradné, komerčné účely alebo pre vlastnú potrebu.

#

3D virtuálne prehliadky a video obhliadky

Ponúkame moderné 3D virtuálne prehliadky a video obhliadky, produkované kvalitnou technikou a skúseným odborníkom.

#

2D a 3D pôdorysy

Pri prezentácii nehnuteľnosti je pôdorys nenahraditeľným bonusom.

Realitné služby odborne, bezpečne a efektívne