Realitný kódex

Realitný kódex

REALITNÝ KÓDEX

Čestnosť / Odbornosť / Spolupráca

PREAMBULA

Realitný kódex predstavuje súhrn základných hodnôt, princípov, pravidiel správania sa, práv a povinností členov REALITNEJ ÚNIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

I. Hlava
REALITNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(1) REALITNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ďalej aj ako “Únia”, je organizáciou združujúcou osoby pôsobiace na realitnom trhu.

(2) Cieľom Únie je budovať vzájomnú spoluprácu, zvyšovať informovanosť a odbornú úroveň členov, prispievať k zlepšeniu podnikateľského prostredia, ochraňovať spotrebiteľov, reprezentovať členov Únie a prezentovať ich názory a stanoviská pred zákonodarným zborom, orgánmi štátnej správy, územnej a záujmovej samosprávy a inými subjektmi.

(3) Členstvo v Únii je dobrovoľné. Členom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá splní určené podmienky. Podmienky a spôsob vzniku, zániku členstva, prijímania a vylučovania členov určujú vnútorné predpisy Únie.

(4) Symbolom Únie je znak. Každý člen Únie je oprávnený používať znak Únie. Podrobnosti upravuje vnútorný predpis.

II. Hlava
ZÁKLADNÉ ZÁSADY

Článok 1
Všeobecné zásady a povinnosti člena
(1) Člen pri výkone činností koná čestne, v súlade s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom. Člen vystupuje vždy vo vlastnom mene alebo v mene obchodnej spoločnosti, ktorú zastupuje. Služby poskytuje vždy odborne, svedomito a zodpovedne.
(2) Člen sa musí správať vždy tak, aby si zabezpečil dôveru klienta a tých, s ktorými prichádza do styku.
(3) Člen je odborníkom v oblasti v ktorej pôsobí a svoju odbornosť neustále zvyšuje.
(4) Člen pri poskytovaní služieb vždy dbá na napĺňanie cieľov klientov a uprednostňuje záujmy klientov pred vlastnými záujmami.
(5) Člen poskytuje služby v oblastiach, ktoré je schopný po odbornej stránke uskutočniť a na ktoré má zákonom vyžadované oprávnenie. Vo veciach, ktoré presahujú jeho profesionálnu kvalifikáciu, sa zaväzuje konzultovať podrobnosti riešenia obchodného prípadu s odborníkom alebo odborníka priamo prizvať k vyriešeniu prípadu.
(6) Člen vystupuje a jedná vždy tak, aby zostalo zachované dobré meno Únie.
(7) Člen sa pri výkone činnosti správa vždy tak, aby jeho konanie nespôsobilo ujmu inému členovi alebo členom Únie.
(8) Člen je povinný rešpektovať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, stanovy a vnútorné predpisy Únie.
(9) Ak je členom Únie právnická osoba, je jej zástupca povinný vyvinúť maximálne úsilie, aby osoby, ktoré vykonávajú úkony v jej mene dodržiavali korektnosť, odbornosť, profesionalitu a ostatné zásady, na ktorých je Únia postavená.


Článok 2
Povinnosti člena vo vzťahu ku klientovi

(1) Člen vyvíja maximálne úsilie, aby svojou odbornosťou a prístupom poskytol klientovi prvotriedne služby.

(2) Člen poskytuje klientovi len informácie, ktoré sú pravdivé, presné a aktuálne.

(3) Člen musí pri vykonávaní činnosti zachovávať zodpovedajúcu diskrétnosť. Musí rešpektovať profesionálne tajomstvo, najmä nesmie prezradiť žiadnu dôvernú informáciu, ktorú získal od svojho klienta, spolupracujúceho člena Únie, partnera alebo zamestnávateľa, a to súčasného i minulého, alebo použiť takú informáciu bez výslovného súhlasu v jeho neprospech.

(4) Člen uplatňuje zdvorilý, korektný a nestranný prístup ku všetkým klientom. V konfliktnej situácii hľadá pre klienta (klientov) najvhodnejšie riešenie cestou zmieru.

(5) Člen je ďalej povinný:

(a) informovať klienta o rozsahu služieb, ktoré poskytuje, a o odmene (provízii), ktorá je s týmito službami spätá,

(b) priebežne informovať klienta o vývoji prípadu, ktorý mu bol zverený,

(c) bez zbytočného odkladu upovedomiť klienta o všetkých dôležitých úkonoch a oboznámiť ho s podstatnými písomnosťami, ktoré v súvislosti s jeho obchodným prípadom prijíma alebo odosiela,

(d) v primeranej lehote zodpovedať dopyty klienta,

(e) starostlivo nakladať s dokladmi, písomnosťami a vecami, ktoré mu boli zverené, chrániť ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a urobiť všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami,

(f) chrániť osobné údaje klienta pred ich zneužitím, stratou alebo odcudzením.

(6) V prípade, ak člen prijíma od klienta preddavok na svoju odplatu (odmenu), je povinný ju použiť iba na realizáciu toho obchodného prípadu, v súvislosti s ktorým bol preddavok na odplatu poskytnutý.

(7) V prípade, ak člen prijíma peňažné prostriedky od klienta, ktoré nemajú charakter odplaty za už poskytnuté poradenstvo, za sprostredkovateľské služby alebo dodaný tovar, je povinný tieto peňažné prostriedky starostlivo uchovať, nepoužiť ich v rozpore s prijatým účelom a viesť ich oddelene od svojho majetku. Po realizácii každého obchodného prípadu je člen povinný svoju odplatu klientovi riadne vyúčtovať.

(8) Ak klient vznesie reklamáciu voči poskytnutej službe alebo platbe, je člen povinný ju bezodkladne, najneskôr v lehote 30 dní, vybaviť. Ak je reklamácia dôvodná, je člen povinný bezodkladne zjednať nápravu, nepriaznivý stav odstrániť, prípadne klientovi poskytnúť primeranú zľavu z ceny služby. Ak je reklamácia nedôvodná, je člen povinný klientovi písomne oznámiť dôvody, pre ktoré vyhodnotil reklamáciu ako nedôvodnú.


III. Hlava

SPOLUPRÁCA MEDZI ČLEMI

Článok 1
Zásady spolupráce

(1) Členovia Únie sa k sebe správajú za každých okolností korektne a zdvorilo.
(2) Členovia uprednostňujú vzájomnú spoluprácu pred spoluprácou s tretími osobami (nečlenmi Únie).
(3) Členovia sa snažia vyvinúť maximálne úsilie, aby predišli prípadným nezhodám, konfliktom alebo nedorozumeniam medzi nimi, ich klientmi alebo ich zástupcami.
(4) Každý člen je povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré by mohli smerovať alebo mať za následok prebratie klienta inému členovi Únie s cieľom vylúčiť ho z obchodného prípadu, alebo klienta od spolupráce s iným členom Únie odradiť.
(5) Podrobnejšiu úpravu o spolupráci medzi členmi Únie upravujú vnútorné predpisy Únie.

IV. Hlava
OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Interné predpisy určujú disciplinárne previnenia (delikty), sankcie a spôsob vedenia disciplinárneho konania.
(2) Kódex je vnútorným predpisom Únie. Vnútorné predpisy Únie sú záväzné pre všetkých členov Únie. Únia si vyhradzuje právo tento kódex meniť, dopĺňať alebo rušiť vydaním nového kódexu alebo vnútorných predpisov, a to najmä v dôsledku zmien legislatívneho, ekonomického, podnikateľského, technického prostredia alebo potrieb členov Únie. Únia je oprávnená vykonávať jednotlivé časti tohto kódexu formou vnútorných predpisov, ktorými sú smernice a uznesenia vydané predsedníctvom Únie. Nové znenie kódexu alebo vnútorný predpis nemá spätnú účinnosť. Ak nie je uvedené vo vnútornom predpise inak, nadobúda vnútorný predpis platnosť a účinnosť dňom vydania (zverejnením na webovom sídle Únie – www.realitnaunia.sk) a stáva sa týmto dňom záväzným pre všetkých členov Únie.
(3) Pokiaľ člen so zmenou kódexu alebo vnútorného predpisu Únie nesúhlasí, je oprávnený vyjadriť svoj nesúhlas písomným oznámením doručeným na adresu: REALITNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, so sídlom: Májkova 3, 81107 Bratislava a to v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa účinnosti (nového alebo zmeneného) kódexu alebo smernice. Ak člen v uvedenej lehote vyjadrí svoj nesúhlas, doručením jeho oznámenia Únii zaniká členstvo člena v Únii a to vrátane všetkých oprávnení a výhod, ktoré sú s členstvom v Únii spojené.
(4) Tento kódex nadobúda platnosť a účinnosť 1.6.2014.

 

Napíšte nám správu

Referencie klientov

Čo o mne povedali klienti

Jana a Dalibor Strieborní

Ďakujeme Vám za profesionalitu, precíznosť, ľudský prístup, odbornosť, pripravenosť, korektnosť, poradenstvo, promptnosť a perfektný servis pred predajom, počas obhliadok, ako aj po predaji nehnuteľnosti. Vaša ochota kedykoľvek a akokoľvek nám pomôcť prerástla až do osobného vzťahu, ktorý máme dodnes, čo si hlavne v dnešnej dobe vážime. Boli sme maximálne spokojní pri kúpe domu a aj pri predaji nášho bytu. 

Ing. Peter Maslík

Prostredníctvom pána Diana som kupoval byt v Krupine. Po celý čas bol jeho prístup vysoko profesionálny avšak maximálne ľudský, bol nápomocný a postaral sa o všetky náležitosti aj nad rámec jeho povinností. Mal pochopenie pre vzniknuté ťažkosti z mojej strany a keď mohol, poradil a pomohol aj keď sa ho to priamo netýkalo. Vďaka tomu sa podarilo kúpu dotiahnuť do úspešného konca za relatívne krátky čas. Preto služby pána Diana plne odporúčam a ak budem v budúcnosti potrebovať realitného makléra, bude prvý na ktorého sa obrátim.

L. Bartík

S realitným maklérom p. Dianom som bol nadmieru spokojný. Jeho osobný prístup bol príjemný, nevtieravý a zároveň  profesionálny s presne stanovenými podmienkami, ktoré boli dodržané v plnej miere.  Svojím  prístupom ma presvedčili o tom, že aj nabudúce pri predaji,  alebo kúpe nehnuteľnosti je najlepším riešením  osloviť jeho ako profesionála, ktorý má skúsenosti, prehľad a odborné vedomosti v danej oblasti.

Mária Trusinová

Keď som sa rozhodla predať pozemok v Krupine, od realitného makléra som očakávala profesionalitu a odbornosť. V pánovi Dianovi som našla nielen tieto vlastnosti, ale aj korektnosť, spoľahlivosť a ľudskosť. Pozemok som predala v krátkom čase, vybavovanie prebehlo hladko. Touto cestou ešte raz ďakujem a bez rozmýšľania pána Diana jednoznačne odporúčam.

Viera Púčeková

Aj touto cestou chcem poďakovať pánovi Dianovi za skvelú spoluprácu pri predaji nehnuteľnosti. Veľká ochota, profesionálny prístup, vyrieši každý problém, zariadi zmenu odberateľa elektriny aj ostatných náležitostí súvisiacich s užívaním nehnuteľnosti. V každej oblasti je zodpovedný a spoľahlivý. Skrátka ho žiadna otázka nezaskočí. Vrelo odporúčam, budete spokojní.

Anna Hajdúchová

Chcem sa podeliť o pozitívnu skúsenosť a vyjadriť spokojnosť s poskytovanými službami realitného makléra pána Diana. Reagoval promptne, rázne, čo nebolo na škodu veci, lebo veci sa dávali do pohybu. Ale vedel byť aj trpezlivý, ak nastali udalosti, ktoré naťahovali priebeh kúpy-predaja (mám na mysli banku, odhadca..). Oceňujem otvorené a korektné jednanie a snahu dotiahnuť všetky záležitosti okolo kúpy do konca a do detailu.

Určite rada budem odporúčať služby realitnej spoločnosti

DOMY BYTY POZEMKY s. r. o.

I.S.

Moja skúsenosť s prácou p. Miroslava Diana bola veľmi pozitívna, bola som maximálne spokojná. Profesionálny prístup, precíznosť ,zodpovednosť,  na každý môj podnet reagoval okamžite. Vo svojej práci sa vyzná, preto ho určite odporúčam .

Zuzana Kollárová

S pánom Dianom som riešila predaj pozemku v Krupine. S jeho prácou som bola veľmi spokojná, prístup bol na profesionálnej úrovni, nevtieravý, nebol otravný. Osobne som veľmi ocenila fakt, že ma telefonicky informoval o všetkých nových skutočnostiach jasne a zrozumiteľne ako aj dodržanie všetkých podmienok zmluvy.

Služby pána Diana vrelo odporúčam, osobne ak budem v budúcnosti potrebovať realitného makléra, pána Diana budem určite kontaktovať.

Ján a Jana Pillerovci

Vážim si prácu pána Miroslava Diana, je to zodpovedný, spoľahlivý, profesionálny človek. Je veľmi ústretový, čo povedal, to platilo, stojí si za svojím, dodrží čo sľúbil, dôkladne a odborne, čestne rieši všetky okolnosti predaja a kúpy nehnuteľnosti. Ďakujem Pánovi Dianovi za trpezlivosť a odporúčam ho všetkým.

Kristína Kyseľová

S vašou prácou sme boli nadmieru spokojní. Váš prístup bol hlavne ľudský, profesionálny. Vždy ste nám bol k dispozícii a nápomocný či s predajom bytu a  veľmi ste nám pomohol aj s kúpou domu za čo vám budeme vždy vďační!  P. Diana odporúčame.

Martina Matušovová

U pána Diana som sa stretla s úžasným prístupom. Nemusela som sa pri hľadaní vhodného bytu o nič starať. Byt mi našiel veľmi rýchlo, všetky podklady a všetky postupy mal rýchlo nachystané, komunikoval mi všetko jasne a zrozumiteľne. Nedržal sa len toho čo musí spraviť pri svojej robote ale pomohol mi dokonca nájsť do nového bytu aj nájomníčku. Som veľmi spokojná a určite realitné služby pána Diana veľmi odporúčam každému.

Mária Filčíková

Pán Dian má veľmi ľudský prístup k ľuďom, ktorí hľadajú bývanie, ale aj ktorí nehnuteľnosť predávajú. Je ochotný a ústretový, vypočuje, poradí a hľadá pre každého tú správnu cestu k úspechu. Som veľmi rada , že sme mali možnosť spoznať ho ako človeka, preto by som odporučila jeho realitné služby každému, kto má problémy s bývaním.

Viera Radová

Touto cestou ďakujem pánovi Dianovi za profesionálny prístup k vybaveniu mojej žiadosti. Vypracované ocenenia nehnuteľností budem potrebovať  k dedičskému konaniu. Ešte raz vyjadrujem spokojnosť s prístupom k riešeniu realitných požiadaviek. Vaše služby určite využijeme v budúcnosti v oblasti riešenia našich realít. Želám Vám veľa spokojných zákazníkov. Srdečná vďaka. 

Ing. Zuzana Horváthová

Môžem len odporúčať. Výborný servis počas celého priebehu kúpy nehnuteľnosti. Pomoc so všetkými prepismi aj nad rámec iných realitiek. Seriózny a zodpovedný prístup.

V.Š.

Ďakujem za kompletné služby pri prenájme nehnuteľnosti. 

P. Dian zodpovedal všetky moje otázky a poskytol promptný servis na vysoko profesionálnej úrovni. Komunikácia bola od prvého kontaktu príjemná a ústretová. Prenájom sa uskutočnil v priebehu týždňa k maximálnej spokojnosti. Vzhľadom na to, že žijem v zahraničí, naozaj oceňujem priebeh a organizáciu bez osobnej účasti.  

Marek Lacika

Skvelá spolupráca, veľmi profesionálny prístup, všetko pripravené, odkomunikované tak ako má byť...

Renáta a Peter Aponyioví

Ďakujeme pánovi Dianovi za profesionalitu pri sprostredkovaní prenájmu 1- izbového bytu v Krupine. Vážime si priamu a korektnú komunikáciu, ako aj trpezlivosť pri akceptovaní všetkých našich požiadaviek pri hľadaní nájomníka. Naša spokojnosť je predpokladom, že aj v budúcnosti využijeme jeho služby.

Martina Murínová

Vďaka p. Dianovi a jeho profesionálnemu prístupu, som našla krásne bývanie.  Najviac som ocenila rýchlosť a pohotovosť ako všetko vedel zorganizovať, jeho ústretovosť a naozaj profesionálny prístup. Vrelo odporúčam.

Filip Vargovský s rodinkou

V prvom rade by som chcel poďakovať pánovi Dianovi, za profesionálny prístup. Vždy bol ochotný poradiť a keď bolo treba dohľadať, nebol problém. Veľmi pomohol mne a mojej rodinke s kúpou nehnuteľnosti za čo mu nesmierne ďakujeme. Pri najbližšej príležitosti ohľadom nehnuteľností ho nebudem váhať kontaktovať. Prajeme veľa síl a úspechov.

Blanka Pupavová

Som spokojná s prístupom realitného makléra p. Diana. Bol ochotný kedykoľvek vykomunikovať všetky vzniknuté problémy. Oceňujem ústretovosť, ľudský prístup a profesionálne jednanie. Odporúčam využiť jeho služby.

Tóthová

S prístupom p. Diana som bola spokojná, profesionálny prístup so zastrešením komplet dokumentácie, jasne podmienky spolupráce, rýchla reakcia a výborná komunikácia. 

V prípade potreby sa rada opäť na neho obrátim a môžem ho len odporučiť.

Miloš Šándor

S pánom Miroslavom Dianom som bol veľmi spokojný, vždy mi zatelefonoval keď bolo niečo nové ohľadom bytu, bol ústretový, vždy všetko dopodrobna vysvetlil a cítil som že to ide tým správnym smerom. Nakoniec sa byt predal a boli sme spokojný z dobre odvedenej práce.     

I.H.

S pánom Dianom máme iba pozitívne skúsenosti, presný, dodrží slovo, spoľahlivý. Môžem odporúčať.

R.M.

Bol som s prístupom p. Diana spokojný, bol komunikatívny, ochotný vo veci konať, náš byt v jeho réžii sme predali veľmi rýchlo.

Jana Bieliková

Ďakujem za profesionálny prístup pána Diana, za skvelú spoluprácu a za ústretovosť.

T. B.

Ďakujem, 100% spokojnosť. Profesionálny prístup, ochota a individuálny postoj ku klientovi.

Rodina Lőbbová

Pán Miroslav Dian poskytuje realitné služby. Jeho prístup je profesionálny a ľudský. Podarilo sa nám prostredníctvom neho zrealizovať kúpu pozemku a v krátkom čase zabezpečil všetky úkony súvisiace s kúpou pozemku. Odporúčame jeho realitné služby. 

Mgr. Lea Pogáčová

S prácou pána Miroslava Diana som veľmi spokojná. Ďakujem za skvelý prístup, spoľahlivosť a profesionalitu. Ďakujem.

Vladimír Šimko

 Vďaka Miroslavovi Dianovi som si s priateľkou našiel krásny byt. Rýchlosť a priateľské komunikovanie a odborné vysvetlenie je u neho prvoradé. Môžeme len odporučiť.

Emília Balážová

100% spokojnosť, ochota , profesionálny prístup.

Som veľmi spokojná s pánom Dianom a určite ho odporúčam ostatným.

Vladimír Laco

Výborný proklientský prístup, a dohodnuté vždy platilo. Odporúčam.

JUDr. Michaela Macháčová

Profesionálne jednanie a prístup, odporúčam.

Roman Beseda

S prácou pána Diana sme veľmi spokojní. Je veľmi ústretový a ochotný pomôcť. Odporúčam sa na neho obrátiť či už pri predaji alebo kúpe. Pomohol nám aj s prepisom a doriešením energií s dodávateľmi. Za nás človek na správnom mieste.

JUDr. Jozef Ševčík

Chceme sa poďakovať pánovi Dianovi za profesionálny a ľudský prístup pri kúpe nehnuteľnosti . Vysoko oceňujeme férovú komunikáciu od prvého kontaktu až po zrealizovanie obchodu. Veľmi príjemne nás prekvapilo, že súčasťou služieb realitnej kancelárie bola aj komunikácia s dodávateľmi a prepis energii. Túto realitnú kanceláriu môžeme iba odporúčať.Zobraziť všetky referencie...
DOMY BYTY POZEMKY s. r. o.

S nami získate

#

Právne poradenstvo

Realitná kancelária DOMY BYTY POZEMKY s.r.o. spolupracuje s renomovanou právnickou spoločnosťou, vďaka čomu sa vyhnete nepríjemným prekvapeniam.

#

Financovanie

Vybavenie hypotekárneho úveru, alebo pomoc s financovaním nehnuteľnosti je vďaka silným finančným partnerom jednoduchšie.

#

Popredajný servis

Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti, asistencia pri prepise energií.

#

Marketingový plán

Správne nastavený marketingový plán, kvalitná inzercia nehnuteľností a reklamná kampaň je kľúčom k úspechu.

#

Príprava nehnuteľnosti

Precíznou prípravou nehnuteľnosti na predaj dokážeme byt, alebo dom predať mnohonásobne rýchlejšie a pritom niekedy stačí málo.

#

Profesionálne fotografovanie

Pôsobivá prezentácia nehnuteľnosti dokáže zásadne ovplyvniť predaj. Uvedomujeme si to a preto pri príprave fotodokumentácie ideme na istotu.

#

Ocenenie nehnuteľnosti

Vypracovanie odborného vyjadrenia realitnej kancelárie k cene nehnuteľnosti, ktoré je určené na dedičské konanie, súdne, úradné, komerčné účely alebo pre vlastnú potrebu.

#

3D virtuálne prehliadky a video obhliadky

Ponúkame moderné 3D virtuálne prehliadky a video obhliadky, produkované kvalitnou technikou a skúseným odborníkom.

#

2D a 3D pôdorysy

Pri prezentácii nehnuteľnosti je pôdorys nenahraditeľným bonusom.

Realitné služby odborne, bezpečne a efektívne